Tampere2015

IMG 1327 4901 IMG 1266 4841 IMG 1440 4422 IMG 1480 4461
IMG 1503 4481 IMG 1527 4506 IMG 1546 4522 IMG 1579 4553
IMG 1599 4571 IMG 1606 4578 IMG 1624 4596 IMG 1631 4604
IMG 1644 4614 IMG 1674 4642 IMG 1680 4646 IMG 1708 4676
IMG 1718 4686 IMG 1831 4319 IMG 1863 4350 Ostsee-Sonne1
IMG 1817 4782 IMG 1386 4961 Rathausplatz segelschiff